2050 logo tlo zolte CMYK

Postulaty Polska 2050 dotyczące równego traktowania

Warszawa, 28.09.2020 r.

 

 

Postulaty Polska 2050 w zakresie Równego Traktowania

 

Prawo do równego traktowania oraz zakaz dyskryminacji chronią art. 32 oraz art. 33 Konstytucji RP.

„Wszyscy są wobec prawa równi” oznacza przede wszystkim prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Z tej generalnej zasady wynika zakaz stosowania dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym. Od zasady równości Konstytucja RP nie przewiduje żadnych wyjątków.

Stowarzyszenie Polska 2050 popiera postulaty zgłaszane od lat przez specjalistów w dziedzinie polityki społecznej oraz organizacje pozarządowe i Rzecznika Praw Obywatelskich. Polska 2050 zgłosiło do przygotowywanego przez Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2020 – 2030 30 postulatów w 6 kluczowych obszarach:

I  Polityka antydyskryminacyjna – postulujemy: 

 1. Kompleksowe wdrażanie rozwiązań prawnych zgodnych z przepisami prawa międzynarodowego, w tym prawa UE, zapewniających pełną i równą ochronę wszystkim grupom narażonym na dyskryminację,

 2. systemową nowelizację ustawy z dnia 3 grudnia 2010 roku o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania – w szczególności rozszerzanie katalogu przesłanek dyskryminacji oraz wprowadzenie definicji dyskryminacji zgodnej z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,

 3. systematyczny monitoring i ewaluację praktyki stosowania przepisówantydyskryminacyjnych (w tym dotyczących realnie równych płac dla kobiet i mężczyzn),

 4. powołanie we wszystkich urzędach publicznych koordynatorów/ pełnomocników ds. równego traktowania,

 5. konsekwentne realizowanie programów edukacji antydyskryminacyjnej w szkołach i uczelniach publicznych.

 

II  Równe traktowanie na rynku pracy i w systemie zabezpieczenia społecznego – postulujemy:

 1. wprowadzanie i promowanie ułatwień dla ojców włączających się w opiekę nad dziećmi, żeby poprawić sytuację matek na rynku pracy,

 2. promowanie zatrudniania i utrzymywania zatrudnienia osób w wieku 50+,

 3. znoszenie barier formalnych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami w dostępie do miejsc pracy w urzędach publicznychoraz likwidację tzw. pułapki rentowej dla pracujących osób z niepełnosprawnością (limit zarobków do 70% przeciętnego wynagrodzenia oraz ryzyko utraty orzeczenia o niepełnosprawności na czas określony),

 4. zwiększenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego dla osób z niepełnosprawnością oraz świadczenia pielęgnacyjnego dla ich opiekunów – bez względu na wiek podopiecznych(zgodnie z orzeczeniem TK z 21.102014 r. K38/14),

 5. wprowadzenie przepisów respektujących wolę osoby w kryzysie bezdomności dotyczącą jej miejsca pobytu i stworzenie jednolitego „koszyka świadczeń” dla osób nie posiadających mieszkania, dostępnych w każdym miejscu ich pobytu.

III  Przeciwdziałanie przemocy, przemocy w rodzinie i ochrona ofiar przemocy - postulujemy:

 1. zdefiniowanie w przepisach pojęcia przemocy ekonomicznej,

 2. ciągłą poprawę infrastruktury organów ścigania zapewniającą komfort przesłuchiwanym ofiarom,

 3. wprowadzenie do prawa karnego przepisu chroniącego wprost przed nienawiścią z powodu orientacji psychoseksualnej lub tożsamości płciowej,

 4. organizację systemowego wsparcia psychologicznego dla młodocianych (15-18 lat),

 5. zapewnienie systemowego wsparcia ofiarom przestępstw z nienawiści wobec osób o innym niż polskie pochodzeniu etnicznym lub narodowym.

IV   Równe traktowanie w systemie edukacji – postulujemy:

 1. promowanie pełnej integracji dzieci z niepełnosprawnościami w placówkach przedszkolnych i szkolnych oraz znoszenie segregacyjnych form nauczania – w tym znoszenie barier fizycznych,

 2. zwiększanie dostępu osób z niepełnosprawnościami do studiów na uczelniach publicznych,

 3. uwzględnianie szczególnych potrzeb edukacyjnych dzieci cudzoziemskich w systemie edukacji,

 4. systemowe wspieranie kształcenia osób starszych – tzw. kształcenia przez całe życie,

 5. metodyczne rozwijanie kompetencji nauczycieli i specjalistów pracujących w placówkach edukacyjnych w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej.

Równe traktowanie w systemie ochrony zdrowia – postulujemy:

 1. wdrożenie ogólnopolskiego standardu opieki zdrowotnej dla osób w kryzysie bezdomności,

 2. systemowe działania na rzecz usprawnienia funkcjonowania opieki geriatrycznej – eliminowanie traktowania wieku jako diagnozy i usuwanie ograniczeń w dostępie do profilaktyki z uwagi na wiek,

 3. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w kontakcie z systemem ochrony zdrowia,

 4. zapewnienie równego dostępu do systemu ochrony zdrowia imigrantom i uchodźcom,

 5. rozwijanie kompleksowego modelu świadczenia opieki ginekologicznej.

VI  Równy dostęp do dóbr i usług – postulujemy:

 1. wprowadzanie do prawa budowlanego projektowania uniwersalnego jako realizacji zapisów Konwencji o Prawach Osób Niepełnosprawnych,

 2. przystosowywanie urzędów i instytucji do właściwej obsługi osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami,

 3. konsekwentne znoszenie nadmiernych ograniczeń praw osób z zaburzeniami psychicznymi,

 4. metodyczną nowelizację przepisów prawa wyborczego dotyczących powszechnego głosowania zdalnego
 5. wprowadzenie rozwiązań prawnych umożliwiających lepszą organizację faktycznej opieki nad dziećmi rodziców przebywających długotrwale poza granicami (instytucja patrona).