2050 logo tlo biale RGB

Oświadczenie Koła Parlamentarnego Polska 2050

Warszawa, 17 listopada 2022 r. 

 

Oświadczenie Koła Parlamentarnego Polska 2050
w sprawie zarzutów Posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz wobec Posłanek i Posłów KP PL2050

 

Ruch Polska 2050 od samego początku swojego istnienia za jeden z kluczowych obszarów swojej działalności przyjął uporządkowanie relacji między państwem i Kościołem. Pierwszym dokumentem programowym, opublikowanym dwa lata temu, był „Państwo i Kościół na swoje miejsca”, który zaktualizowaliśmy niedawno i w mijającym tygodniu poddaliśmy szerokim konsultacjom społecznym. 

Jednym z najważniejszych elementów tego dokumentu jest polityka zera tolerancji dla ukrywania przestępstw pedofilii. Opowiadamy się wyraźnie przeciw przedawnieniom czynów pedofilskich. Postulujemy powołanie specjalnej grupy prokuratorów w Prokuraturze Krajowej, której wyłącznym celem będzie skuteczne ściganie tych przestępstw. Domagamy się egzekucji obowiązku przekazywania przez Kościół materiałów z postępowań kanonicznych polskim organom ścigania, podobnie jak zniesienia instrukcji prokuratury, zawężającej ściganie osób ukrywających pedofili do tych, którzy dowiedzieli się o niej po 2017 r.

Nasza dotychczasowa praca w tym obszarze jest zauważana i doceniana przez środowiska eksperckie – zarówno świeckie jak i kościelne, a także w ogromnej większości pozytywnie opiniowana przez środowiska prawnicze, jako pierwsza w Polsce realna i merytoryczna propozycja uporządkowania relacji między administracją państwową, a wspólnotami wyznaniowymi. Nasze konsekwentne stanowisko budzi coraz większe zainteresowanie opinii publicznej, w tym – co zrozumiałe – parlamentarnych ugrupowań politycznych, stojących do tej pory na bezpiecznym dla nich odcinku „niewtrącania się” w sprawy Kościoła katolickiego w Polsce. 

Właśnie tym rosnącym zainteresowaniem ze strony partii parlamentarnych tłumaczymy środowy atak na członkinie i członków Koła Parlamentarnego Polski 2050, w którym zarzucono im postawę „obrońców pedofili”. To zarzut tyleż krzywdzący, co absurdalny. Poparcie przez nas poprawki 3 w projekcie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2528 i 2732) miało na celu wzmocnienie, a nie osłabienie walki z pedofilią. 

Poprawka 3 znacząco rozszerzała zakres dokumentów, których przekazania może żądać Komisja. Usuwała natomiast wprost zapisaną sankcję grzywny za nieprzekazanie dokumentów. Jednak nieprawdą jest, że po przyjęciu ww. poprawki nie będzie można nałożyć grzywny na podmioty, które nie udostępniają Komisji informacji lub dokumentów. Grzywny w takich wypadkach nakłada sąd i może to uczynić na podstawie już obowiązujących przepisów ogólnych. 

Poprawka 3 zmieniała wcześniejsze zapisy wprowadzone z inicjatywy Posłanki Gasiuk-Pihowicz w trakcie prac podkomisji. W komisyjnej poprawce autorstwa posłanki nie określono jednak terminu, w jakim dokumenty muszą zostać przekazane, natomiast karę grzywny i tak zawsze zasądza sąd. Zatem nieprawdą jest, że tryb sądowy miałby przedłużyć proces pozyskiwania dokumentów. Co gorsza – zgodnie z zapisami autorstwa Posłanki Kamili Gasiuk-Pihowicz – grzywna w wysokości 3 tys. zł. pozostałaby jedynie teoretyczna, ze względu właśnie na brak terminu. W nowym zapisie, czyli w poprawce 3, termin ten sprecyzowano na 30 dni.

Wersja art. 3a autorstwa Posłanki Gasiuk-Pihowicz miała też istotny brak - potencjalnie utrudniający lub wręcz uniemożliwiający Komisji badanie skali zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 roku życia, który został wczoraj usunięty. Do katalogu dokumentów lub informacji, których Komisja może teraz żądać od organów państwa, organizacji lub podmiotów, dodano takie, które wiążą się z „badaniem przez Komisję zjawiska wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 lat” (zadanie określone w art. 4 ust.2 pkt 4). To zadanie o fundamentalnym znaczeniu. Odniesienia do tego zadania Komisji określonego w art. 4 ust 2 pkt 4 ustawy nie było w wersji art. 3a, który zaproponowała Posłanka Gasiuk-Pihowicz na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej.

Koło Parlamentarne Polska 2050 zgłosiło także poprawkę do ustawy, której przychylna była Komisja Ustawodawcza, aby do końca swojej pierwszej kadencji Komisja sporządziła raport o przestępstwach seksualnych wobec małoletnich poniżej lat 15, których dopuścili się po 23 maja 1989 r.  duchowni lub osoby zatrudnione w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe.

Co zatem naprawdę zarzuca posłankom i posłom Koła Parlamentarnego Polska 2050 Posłanka Gasiuk-Pihowicz? Trudno oprzeć się przekonaniu, że Posłance Gasiuk-Pihowicz zależy nie tyle na poprawieniu narzędzi do walki z pedofilią, co na bezdyskusyjnym przyjęciu poprawki jej autorstwa, nawet za cenę błędnych i szkodliwych zapisów w niej zawartych.

Koło Parlamentarne Polska 2050, podobnie jak Partia Polska 2050 Szymona Hołowni pozostaje na twardym stanowisku bezwzględnej walki z przestępstwem pedofilii, proponując takie zmiany w prawie, które tę walkę pozwolą w końcu wygrać. Żaden interes polityczny nie jest ważniejszy od dobra dzieci i dochodzenia dla nich sprawiedliwości.

 

Hanna Gill-Piątek
Przewodnicząca Koła Parlamentarnego Polski 2050
oraz Posłanki i Posłowie KP PL2050